Zomeruurregeling

Beste Klanten,

Tijdens de zomermaanden zijn onze openingsuren lichtjes aangepast.

Gedurende de maanden juli en augustus is ons kantoor op donderdag gesloten.

Wij wensen jullie een hele fijne zomer!

Marcel Caenen en collega's

 

Openingsuren

Voormiddag Namiddag
Maandag 09.00u – 12.30u 14.00u – 17.00u
Dinsdag 09.00u – 12.30u Gesloten
Woensdag 09.00u – 12.30u 14.00u – 17.00u
Donderdag Gesloten Gesloten
Vrijdag 09.00u – 12.30u 14.00u – 16.00u
Zaterdag Gesloten


Natuurrampenverzekering

Natuurrampenverzekering

De herinnering aan de extreem verwoestende voorjaarsstormen in het begin van 1990 is bij velen nog een vage herinnering, maar de omvang van deze ramp was voor de toenmalige overheid het sein om een wettelijke verzekering tegen natuurrampen te voorzien. Meer dan 15 jaar en talloze stormen met veel ellende later, is het eindelijk zover. Na meer dan anderhalf decennium bakkeleien tussen overheid, verzekeraars en consumentenorganisaties werd op 17 september 2005 de verzekering tegen natuurrampen door het parlement goedgekeurd. Het bleef echter wachten op de definitieve uitvoeringsbesluiten. Die zijn nu gekend en sedert 1 maart 2006 treedt de wet op natuurrampenverzekering in voege.

Welke gevolgen dat heeft voor ons allemaal ?

Tot op heden was het zo dat bij een storm- en/of overstroming beroep kon gedaan worden op het rampenfonds indien de omgeving van de woonplaats als rampgebied werd erkend. En dat was niet altijd het geval. Vaak werd een lokale storm (vb. windhoos) niet als ramp erkend. Daarbij wekte de trage en bureaucratische afhandeling van de schadedossiers, waarbij soms maar een deel van de totale schade vergoed werd, heel wat ergernis bij de schadelijders. Dit behoort nu tot het verleden. Slachtoffers van een natuurramp kunnen voortaan rekenen op hun eigen brandverzekeraar die de schade snel en bovendien volledig in herbouwwaarde (gebouw) en nieuwwaarde (inboedel) zal vergoeden. Er is bovendien geen sleetaftrek indien deze < 30 % blijft. De financiering van natuurschade zal dus voortaan gespreid worden over de hele bevolking overeenkomstig het solidariteitsprincipe. Hierdoor zal er voor slachtoffers van een natuurramp geen mogelijkheid meer zijn om beroep te doen op het rampenfonds. Het rampenfonds zal slechts blijven bestaan als aanvulling op het verzekeringscontract indien de globale schade van een natuurramp > 280 miljoen euro. Voor aardbevingen bedraagt dit plafond 700 miljoen.

Wat voorziet de wet over natuurrampen ?De wet heeft bepaald dat de waarborg natuurrampen de volgende risico’s minimaal moet dekken:

• Overstroming: Het buiten de oevers treden van waterlopen, meren, vijvers of zeeën ten gevolge van atmosferische neerslag, smelten van sneeuw of ijs, dijkbreuk of een vloedgolf.

• Opstuwen van water uit openbare riolen: Veroorzaakt door het wassen van het water of atmosferische neerslag (vb. wolkbreuk).

• Aardbeving: Geregistreerd door het K.M.I. met een kracht van minimum 4 graden op de schaal van Richter of wanneer binnen een straal van 10 km gelijkaardige goederen vernietigd, of beschadigd zijn, alsmede de overstromingen, overlopen van openbare riolen, aardverschuivingen- of verzakkingen die eruit voortvloeien. Naschokken worden beschouwd als één gebeurtenis als ze optreden binnen 72 uur na de initiële aardbeving.

• Aardverschuiving of grondverzakking: Plotse beweging van een belangrijke massa bodemlaag die goederen vernielt of beschadigt.

Is er een vrijstelling ?

In tegenstelling tot de klassieke vrijstelling, die reeds jaar en dag wordt toegepast in de brandpolis, geldt er voor de waarborg natuurrampen een verhoogd eigen risico van 610 €. Omdat dit bedrag gekoppeld is aan het indexcijfer van de consumptieprijzen met als basisindex 119,64 bedraagt het eigen risico vandaag (index mei 2019) 1294,77 €. Uitzondering voor schade veroorzaakt door overlopen of opstuwing van openbare riolen. Hier geldt nog steeds de gewone vrijstelling van 263,53 € (aan huidige index).

Ben ik nu reeds verzekerd voor natuurrampen ?

In nieuwe brandpolissen, afgesloten na 1 maart 2006, zal de waarborg natuurrampen verplicht inbegrepen zijn. Voor bestaande contracten ligt het iets anders! Omdat de wet voorziet dat uiterlijk op 1 maart 2007 alle contracten moeten zijn aangepast, hebben de verzekeraars, om administratieve redenen, ervoor gekozen om de lopende polissen aan te passen op hun eerstvolgende vervaldag na 1 maart 2006. Dit heeft voor gevolg dat pas op 1 maart 2007 iedereen zal verzekerd zijn voor natuurrampen. Toch geven wij u de raad niet te wachten tot de uiterste vervaldatum van uw polis. Indien er in de tussentijd een natuurramp gebeurd zal u niet verzekerd zijn en daarenboven geen beroep meer kunnen doen op het rampenfonds. 0p uw verzoek zal de verzekeringsmaatschappij uw polis onmiddellijk aanpassen. Verzekerden die voorheen reeds de optie “aardbeving” hadden onderschreven hoeven niets te ondernemen. Deze contracten genieten automatisch en onmiddellijk de volledige waarborg natuurrampen.

TIJDPERK RAMPENFONDS VOORBIJ ? BEN IK ALS VRIJWILLIGER GOED VERZEKERD ?

Hoeveel zal de bijpremie bedragen ?

De ligging van uw woning, al of niet gelegen in een risicogebied (hogere kans op overstroming, aardbeving…) zal bepalend zijn voor de hoogte van de bijpremie. Bij de meeste verzekeraars zal de premievoet liggen tussen 0,10 %° tot 0,13 %°. Dat betekent concreet een verhoging van 10 % tot 13 % van uw huidige premie. Voor gebouwen of goederen in risicogebieden kan de premievoet oplopen tot 0,90 %° wat een verhoging van ongeveer 90 % voor gevolg heeft. Dit zal voor een klein percentage 2 a 3%) van de woningen het geval zijn. De risicogebieden zijn door de overheid afgebakend. Aan de hand van softwareprogramma’s kunnen de verzekeraars bepalen of uw woning zich in een risicogebied bevindt. Verzekerden die in een regio wonen met mogelijk verhoogd risico zullen van hun verzekeringsmaatschappij een vragenlijst ontvangen. Uiteindelijk zal op basis van deze vragenlijst de verzekeraar beslissen of er al of niet een verhoogde bijpremie moet aangerekend worden.

Conclusie: Omdat de verzekeringsmaatschappijen in hun polissen betere waarborgen aanbieden dan ze wettelijk verplicht zijn is de nieuwe maatregel een goede zaak voor alle verzekerden. En laten we ook niet vergeten dat de verzekeraars met hun jarenlange ervaring inzake afhandeling van schadedossiers, het best geplaatst zijn om toekomstige slachtoffers van een natuurramp snel en vakkundig te vergoeden. Indien u vragen heeft over de waarborg natuurrampen of eventueel uw polis onmiddellijk wenst aan te passen, neem dan snel contact op met ons kantoor. Wij zullen u met deskundigheid verdere toelichtingen verstrekken.


Wie is de begunstigde van uw levensverzekering of beleggingsverzekering?

Iedereen kent levensverzekeringen en beleggingsverzekeringen om een ‘kapitaal overlijden’ te voorzien bij vroegtijdig overlijden (denk ook aan de schuldsaldoverzekering) en/of om eventueel een hoger rendement te halen met spaarcenten. Maar wist u dat u de levens- en beleggingsverzekering ook kunt gebruiken om aan vermogensoverdracht en successieplanning te doen? Belangrijk is dan wel dat de begunstigde bij vooroverlijden juist is aangeduid.

De meest voorkomende situatie is dat u uw partner of kinderen aanduidt als begunstigde zodat zij de tegoeden ontvangen bij overlijden. We zullen hier kort op ingaan zonder het nieuwe erfrecht - dat in voege trad op 1 september 2018 - volledig in kaart te brengen. De meest voorkomende aanduidingen qua begunstigde in deze contracten zijn: echtgenoot, kinderen, echtgenoot en kinderen, wettelijke erfgenamen of nalatenschap.

De verzekeringsnemer (de persoon op wiens naam het contract staat, ‘de eigenaar’ van het contract) bepaalt wie de begunstigden zijn bij zijn vooroverlijden en/of op de einddatum van het contract. De verzekeringsnemer heeft het recht van aanduiding én wijziging van de begunstigden tijdens de looptijd van de polis (op de mogelijke beperkingen zoals aanvaarding van begunstiging e.a. gaan we hier niet verder in).

Vaak gebruikt men een ‘cascade’ van begunstigden: de echtgenoot van de verzekeringsnemer, bij gebreke de kinderen, bij gebreke de ouders, bij gebreke, … Stel, de eerste begunstigde is zelf overleden of weigert de uitkering, dan gaat de uitkering naar de volgende begunstigde. Vindt men niemand, dan komt het kapitaal toe aan de verzekeringsnemer zelf of zijn nalatenschap. Merk op dat de rechten van de vooroverledene begunstigde hier niet overgaan naar diens eigen erfgenamen. De aanduiding of wijziging van begunstigden door de verzekeringsnemer wordt bewezen door ‘geschrift’, hiervoor zijn een getekend verzekeringsvoorstel én polis aangewezen en die hebben de voorkeur op een testament.

Let ook op de formulering: “de echtgenoot van de verzekeringsnemer, bij gebreke de kinderen van de verzekeringsnemer” is niet hetzelfde als “de echtgenoot en de kinderen van de verzekeringsnemer”. In situatie één is de echtgenoot de eerste en enige begunstigde (100%), in situatie twee is er een verdeling tussen de echtgenoot (50%)en de kinderen (50%). Ook het gebruik van de effectieve namen van echtgenoot of kinderen is niet aangewezen. Denk bv. maar aan later geboren kinderen die men vergeet op te nemen in de polis.

Samen met uw verzekeringsmakelaar checkt u best regelmatig de begunstigingsclausules van uw levensverzekeringen en beleggingsverzekeringen. Bij aanvang van het contract gebruikt u beter de generieke aanduiding – bv. de echtgenoot – in plaats van de naam. Wilt u toch 1 specifieke persoon (of meerdere) aanduiden, dan is het wel aangewezen om de juiste naam te vermelden en dan spreken we over een nominatieve aanduiding.

Laat u grondig informeren over de vele mogelijkheden die de levens- en beleggingsverzekering hebben om begunstigden aan te duiden. U kan bij ons terecht voor meer informatie, want als verzekeringsmakelaar zijn wij uw adviseur bij uitstek!

 


Gewijzigde openingsuren AXA Bank loket!

Beste klanten

Vanaf 5 maart is ons AXA Bank loket enkel in de voormiddag geopend voor al uw balie verrichtingen.

Gelieve hier rekening mee te houden.

Dank voor uw begrip.

Kantoor Caenen

 


Het ABC van de hospitalisatieverzekering

De wettelijke ziektekostenverzekering betaalt vaak een groot deel van de gezondheidszorg, maar niet altijd alle belangrijke kosten. Dat kunt u opvangen met een hospitalisatieverzekering.Als u er één zoekt, gaat u best aandachtig te werk. Let goed op de dekkingsvoorwaarden die in het contract opgenomen zijn. Kijk naar uitsluitingen, franchise, dienstverlening, … Kortom, u moet een verzekering op meer criteria beoordelen dan alleen op de prijs. Uw makelaar kan u daarbij zeker helpen aan de hand van de volgende checklist.

A  mbulante kosten, pré- en postkosten:

het gaat om de terugbetaling van medische kosten, ook buiten een ziekenhuisopname. De meest gekende zijn tandzorgen of medische kosten voor (1 of 2 maanden) en na de hospitalisatie (3 tot 6 maanden).

B  aby:

pasgeboren kindjes worden zonder wachtperiode opge-nomen in de polis van (één van) de ouders zonder medische vragenlijst als u de aanvraag binnenstuurt binnen de maand na de geboorte. Dit is erg belangrijk, want als uw kind later het ouderlijke huis verlaat, heeft hij/zij daardoor recht op een individuele voortzetting van de verzekering, zonder medische onderzoeken of wachtperiode aan de goedkoopste premie en dat levenslang!

B  asic of uitgebreid:

kiest u voor een basisdekking met beperkte tussenkomst volgens de RIZIV-tussenkomst in een tweepersoonskamer (1 tot 3 keer de wettelijke tussenkomst) of hoogwaardige dekking in een eenpersoonskamer?

B  ijstand in het buitenland:

opname in het buitenland, voor de repatriëring naar België, vaak ook tussenkomst voor medische kosten in Europa of wereldwijd (= uitgebreide formules). Geplande ingrepen in het buitenland zijn uitgesloten en is er enkel tussenkomst voor onvoorziene hospitalisaties in het buitenland.

C  hronisch ziek of gehandicapt:

iedereen kan een individuele polis afsluiten mits uitsluiting van hospitalisatiekosten rechtstreeks verbonden aan de chronische ziekte of handicap.

D  erde betaler:

de kosten worden rechtstreeks betaald aan het ziekenhuis zodat u niets hoeft voor te schieten.

F   orfaitair of kostendekkend/schadevergoedend:

dit laatste vergoedt alle kosten min de vrijstelling en min de uitsluitingen. De forfaitaire formule voorziet een vast bedrag per opnamedag ( = vaak niet voldoende om alle kosten te betalen).

F   ormules:

een hospitalisatie kunt u individueel afsluiten na het invullen van een medische vragenlijst of via uw werkgever. In deze laatste collectieve formule is er geen onderscheid op basis van leeftijd of gezondheid. De werkgever betaalt meestal de premie en als u het bedrijf verlaat, kunt u de collectieve verzekering individueel verderzetten als u 2 jaar ononderbroken verzekerd was. Het enige nadeel is de vaak (veel) hogere premie (zie ook ‘wachtpolis’). Ook uw gezin kan meestal aansluiten bij de collectieve polis.

F   ranchise of vrijstelling:

het deel dat de verzekerde zelf moet bekostigen. Dit kan per opname zijn of per verzekerde maximaal 1 keer per jaar.

H  ospitalisatie:

de verzekering vergoedt de kosten van het verblijf in het ziekenhuis en een aantal andere kosten (operatie, medicatie, revalidatie, prothesen, medicijnpomp, …). De Wet Verwilghen van 20 juli 2007 bundelt de wetgeving rond de hospitalisatieverzekering. De sociale zekerheid betaalt gedeeltelijk de medische kosten en de patiënt draait op voor bijna 25% van de kosten, dit is een verdubbeling op 25 jaar (alleen in Zwitserland betaalt de patiënt nog meer).

O  pzeg:

de verzekeraar kan een individuele polis nooit opzeggen tenzij bij fraude of niet-betaling van de premie. Zo heeft u een levenslange waarborg. De verzekerde kan de polis te allen tijde opzeggen tegen de volgende vervaldag.

P  remie:

de hoogte van de premie wordt bepaald door de waarborgen, de vrijstelling, de instapleeftijd, de grootte van het gezin en de woonplaats. De premie kan verhoogd worden in de loop van het contract, al dan niet via de medische index.

U  itsluiting:

niet-verzekerde voorvallen zoals de deelname aan oorlogsfeiten of een opstand, opzettelijke daden zoals poging tot zelfmoord en esthetische chirurgie die niet het gevolg is van een ziekte of ongeval.

Wachtperiode:

de periode waarin u enkel verzekerd bent voor medische kosten n.a.v. een ongeval en niet voor ziekte (bij aanvang van de polis, meestal 3 maanden). Voor bevalling bedraagt de wachtperiode 9 maanden.

Wachtpolis:

zorgt voor continue dekking van uw hospitalisatiepolis indien de collectieve voorziening stopt (verlaten van het bedrijf, pensionering, …) Hiervoor betaalt u een minimale premie en zo vermijdt u een hoge premie bij bv. pensionering. Vraag ernaar bij uw makelaar!

Werkgever:

bij verandering van werkgever moet u zich informeren bij uw nieuwe werkgever of die dezelfde formule aanbiedt en/of er een wachtperiode is voorzien. Indien er geen collectieve polis aangeboden wordt, heeft u het recht om de polis van de vorige werkgever individueel verder te zetten. Contacteer tijdig uw makelaar! Bij pensionering kunt u de collectieve voorziening individueel verderzetten, mits het betalen van een (veel) hogere premie (zie ook ‘wachtpolis’).

Z   iekenfonds:

de verzekering van het ziekenfonds is vaak goedkoper, maar daar staat tegenover dat de ziekenfondsen minder uitgebreide versies aanbieden. Bovendien kan het ziekenfonds eenzijdig het contract aanpassen of opzeggen!

Z   ware ziekten:

uitgebreide polissen voorzien de terugbetaling van medische kosten bij een zware ziekte (kanker, Parkinson, ziekte van Crohn, …) ook zonder hospitaalopname.

 

Het loont zeker de moeite om de markt van hospitali-satiepolissen te vergelijken zodat u kunt uitvissen welke formule de meest geschikte is voor uw situatie en hoeveel die kost.

De vrije keuze van arts en/of behandeling heeft financiële gevolgen waarmee u rekening moet houden. Te veel polissen leggen op dit vlak beperkingen op, idem voor de kamerkeuze.

Vraag zeker raad aan uw makelaar als u door de ‘ziekenhuisbomen’ het bos niet meer ziet.


Zonnepanelen // Wat met uw brandverzekering?

Steeds meer mensen laten hun woning uitrusten met zonnepanelen. Die investering is interessanter dan ooit. De afgelopen jaren zijn de prijzen van zonnepanelen met de helft gedaald en werd de technologie nog verbeterd waardoor het rendement stijgt. Het terugverdieneffect via lagere energiekosten zorgt ervoor dat zonnepanelen betaalbaar zijn voor elk gezin. Bovendien is milieu-bewustheid een bijkomend argument om deze nieuwe technologie te installeren. Maar wat met de brandverzekering als er zonnepanelen geplaatst worden? Zijn die automatisch mee verzekerd in de polis of moet die aangepast worden? En wat gebeurt er als er zonnepanelen gestolen worden?

Basiswaarborgen van brandpolis

Brand, ontploffing, bliksem, botsing, vandalisme, inwerking van elektriciteit, storm en hagel, natuurschade, glasbreuk, waterschade, BA gebouw, e.d. zijn basisdekkingen van uw brandverzekering. Het gebouw, waarop deze basisdekkingen van toepassing zijn, wordt omschreven als het geheel van al dan niet gescheiden constructies op het adres dat in de bijzondere voorwaarden van uw polis is vermeld. Onder constructies wordt bedoeld o.a. afsluitingen, terrassen, garages, carports, bijgebouwen, e.d. Zonnepanelen, geïnstalleerd door een erkend installateur, worden beschouwd als onroerend door bestemming. Als dusdanig vormen zij een deel van de woning en zijn ze dus ook verzekerd voor de eerder gemelde basisdekkingen. Ook voor zonnepanelen die op een bijgebouw worden geïnstalleerd, geldt dezelfde regel. Uw zonnepanelen op het hoofdgebouw, bijgebouw of gemonteerd op de grond zijn dus op dezelfde manier verzekerd als uw woning.

Glasbraak en diefstal

Zonnepanelen zijn ook verzekerd tegen glasbraak. Ze moeten wel geplaatst zijn door een erkend installateur. Het breken of barsten van uw zonnepanelen is verzekerd. Sommige verzekeraars stellen hierbij als voorwaarde dat de panelen aan het gebouw verankerd zijn. Er wordt steeds een eigen risico per paneel toegepast. Als meerdere panelen door hagel beschadigd worden zal uw brandverzekeraar de schade vergoeden en maar 1 keer de vrijstelling aftrekken omdat er 1 schadeverwekkend feit aan de oorzaak van de schade ligt.

Zonnepanelen die beschadigd zijn door vandalisme of diefstal zijn verzekerd voor de volledige waarde, zelfs als u de waarborg ‘diefstal op inhoud’ niet hebt afgesloten. Het betreft immers diefstal of vandalisme van een deel van het gebouw. Voor handelsrisico’s, kantoorgebouwen, landbouwrisico’s of speciale gebouwen kan de schadevergoeding gelimiteerd zijn.

Hiervoor neemt u best contact op met uw verzekeringsmakelaar die voor dit soort van risico’s een oplossing op maat zal voorstellen.

Verzekerd bedrag

Indien u het gebouw hebt laten verzekeren op basis van een door uw verzekeraar ter beschikking gesteld evaluatieformulier zijn de zonnepanelen inbegrepen in de verzekerde waarde. Verzekerden die hun woning hebben laten verzekeren voor een bepaald bedrag of op basis van een schatting, moeten hun polis aanpassen om onderverzekering te vermijden. Vaak passen verzekeraars een tolerantie toe als de onderverzekering bv. niet meer dan 10% of 15% bedraagt. Indien schade aan de zonnepanelen onder de garantie valt is er uiteraard geen tussenkomst van de verzekeraar.


Overlijden Vital Caenen

Op 3 februari 2019 is Vital Caenen,  broer van Marcel, Luc en Guido Caenen, nonkel van Hanne Caenen en schoonbroer van Rina Beckers plotseling overleden.

Hieronder vindt u het overlijdensbericht.

 

overlijdensbericht Vital

Opgelet: stalt u een voertuig dat u niet meer gebruikt op privéterrein, laat de nummerplaat dan zeker schrappen

Stellen dat de Europese regelgeving ons dagelijkse leven steeds meer beheerst, is een open deur intrappen. In de financiële sector zijn MIFID en GDPR daar recente voorbeelden van. Maar de uitspraak van het Europees Gerechtshof van 4 september 2018 (*) naar aanleiding van een verkeersongeval met een onverzekerd voertuig willen we u zeker niet onthouden.

 

Dit zijn de feiten

Een Portugese dame stalde haar voertuig dat niet meer gebruikt werd op een privéterrein, maar had nagelaten om de nummerplaat te verwijderen. Omdat zij het voertuig niet meer gebruikte, had ze ook geen verzekering meer afgesloten. Haar zoon had zonder haar toestemming het voertuig gebruikt en een zwaar verkeersongeval veroorzaakt. Bij dit ongeval kwamen de zoon en zijn 2 medepassagiers om het leven.

Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - opgericht om tussen te komen voor de lichamelijke schade veroorzaakt door onverzekerde voertuigen - vergoedde de rechthebbenden van de slachtoffers en eiste achteraf 437.345,85 euro van de eigenares van het voertuig. Hierop reageerde de dame door te verklaren dat zij het ongeval niet had veroorzaakt en haar voertuig niet meer had verzekerd omdat het niet meer gebruikt werd. Het was ook niet de bedoeling om het voertuig opnieuw in het verkeer te brengen.

Arrest van het Europees Gerechtshof

Het hof meldt in het kader van de eerste Europese autorichtlijn dat alle voertuigen die gewoonlijk gestald zijn op het grondgebied van een Europese lidstaat verplicht verzekerd moeten zijn voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid. In het arrest verklaart het hof tevens dat de autoverzekering verplicht is zolang het voertuig in een lidstaat geregistreerd is en nog geschikt is om te rijden.

In de tweede Europese autorichtlijn mogen de lidstaten de rechtsmiddelen bepalen die gebruikt kunnen worden door het organisme dat de vergoeding betaalt wanneer er geen verzekeringsdekking is. Het hof oordeelt dat het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds het recht heeft om op basis van die tweede richtlijn alle rechtsmiddelen (verhaalrecht) aan te wenden. Niet alleen tegen de persoon die aansprakelijk is voor het ongeval, maar ook tegen de persoon die onderworpen was aan de verzekeringsplicht hoewel die - in dit geval de eigenares van het voertuig - niet aansprakelijk was voor het ongeval.

Algemene waarschuwing

Wij willen dan ook waarschuwen voor het stallen van voertuigen die niet meer gebruikt worden op een privéterrein zonder dat de nummerplaat wordt teruggezonden. Dit kan immers zware gevolgen hebben, zo ondervond de Portugese dame. Ook in België is een WAM-verzekering verplicht voor elk voertuig dat bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) geregistreerd staat. Enkel wie zijn nummerplaat weer inlevert en dus zijn voertuig uitschrijft, hoeft zich niet meer te verzekeren, maar hij/zij mag dan natuurlijk ook niet langer de openbare weg op.

 

Vraag de schrapping van uw nummerplaat aan via Bpost

De inschrijvingsplaat terugsturen kan tegenwoordig eenvoudig via Bpost. U kan uw officiële (achterste) nummerplaat zonder verpakking afgeven in een Bpost-kantoor in uw buurt. Bij de afgifte wordt de plaat onmiddellijk geschrapt en ontvangt u een voorlopig bewijs van schrapping. Hiervoor betaalt u 9,75 euro. Vanaf dat moment is de inschrijving geschrapt en wordt de verkeerstaks verrekend. U kan de officiële nummerplaat ook zonder verpakking deponeren in een daartoe voorziene bus bij de loketten en antennes van de DIV.

 

(* bron Assurinfo)


Een rookmelder kan levens redden

Tijdens uw slaap ruikt u niets! De rook van brand verspreidt zich zeer snel en is verstikkend. Rookmelders maken u gelukkig wakker. Investeer voor uzelf en uw gezin in goede rookmelders en installeer ze volgens de voorschriften. Rookmelders zijn apparaten die rook én brand ontdekken en een hard alarm laten horen. Dit is meer dan een goede raad van uw makelaar!

Verplichting

In België tellen we jaarlijks gemiddeld 70 dodelijke slacht-offers in woningbranden. 95% van de slachtoffers stikken in hun slaap. Wist u dat u niet ruikt tijdens uw slaap? Naar schatting zouden circa 50 dodelijke slachtoffers voorkomen kunnen worden door een actieve rookmelder. Om uw gezin te beschermen tegen woningbrand installeert u best meerdere rookmelders in uw woning. Bovendien is de installatie ervan verplicht vanaf 1 januari 2020. Momenteel is dit in Vlaanderen al het geval voor nieuwbouwwoningen en na renovatiewerken met bouwvergunning (vanaf 23 juni 2008) en huurwoningen (1 per verdiep geleverd/ geïnstalleerd door de eigenaar en onderhouden door de huurder sinds januari 2013). Waarop wacht u dus nog om ze te installeren?

Aanbod

Er is een groot aanbod van rookmelders die allemaal voldoen aan de gestelde norm. Voor een goede aankoopbeslissing kunnen volgende tips helpen:

Houd rekening met de gewestelijke voorschriften.

Kies voor toestellen met een batterijlevensduur van minstens 5 jaar.

De rookmelder zelf moet u vervangen na 10 jaar.

Hang hem zo hoog mogelijk tegen het plafond (in geval van een puntdak blijft u best circa 35 cm uit de nok).

Het Europese label NBN EN14604 staat voor degelijkheid. Sommige toestellen zijn bovendien gekeurd door een onafhankelijk keuringsbureau.

U kunt kiezen voor onafhankelijke rookmelders die elk een apart signaal geven of voor gekoppelde rookmelders. Het grote voordeel van die laatste is dat alle rookmelders afgaan als er eentje rook bespeurt.

Via de huidige domotica- en elektronicatoepassingen kunt u de rookmelders eventueel ook koppelen aan uw inbraakalarm met doorseining en/of aan uw smartphone/iPhone. Zo ontvangt u ook een waarschuwing als er niemand thuis is.

Installeer een rookmelder in (of in de buurt van) elke slaapkamer en minimaal 1 op elk verdiep. Een trappenhal is hiervoor zeker een geschikte plaats.

Voor keukens en badkamers kiest u best een thermische rookmelder (= hittemelder) die enkel reageert op verhoogde temperaturen. Vergeet ook uw berging, stookkamer, living en garage niet.

Installeer rookmelders met een testknop en ontstof en test ze 1 keer per maand.

Overschilder nooit uw rookmelders.

 

Veilig huis

Rookmelders maken deel uit van een veilig huis. Meer dan 50% van de woningbranden zijn kleine branden waarbij het vuur smeult zonder grote vlammen, maar waarbij wel giftige rook vrijkomt die de meeste slachtoffers maakt. Eventueel kunt u ook nog CO-melders (voor kolenkachels of verbrandingsketels) en gasmelders voorzien (CV op gas) om slachtoffers te vermijden. Rookmelders combineert u ook best met een ‘vluchtplan’: overleg op voorhand met uw huisgenoten hoe u de woning verlaat en welke vluchtwegen u gebruikt bij brandalarm.

Uiteraard moet u brandrisico’s zoveel mogelijk proberen te vermijden (doof kaarsen en lichten, vermijd overbelasting van kabeltjes en stekkers van tv, hifi, …). De brand- of woningverzekering kan (momenteel) niet weigeren om slachtoffers schadeloos te stellen die geen rookmelder in huis hebben. Maar ze kunnen wel levens redden en een snellere oproep van de brandweer mogelijk maken om de schade te beperken.