Licht op groen voor het VAPW in 2019

De Regering Michel keurde in de laatste maanden van haar bestaan het VAPW (Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers) goed. Zo kunnen werknemers een extra vrij aanvullend pensioen opbouwen via inhouding op het loon. Het doel is iedereen in staat te stellen een extra pensioenspaarpot op te bouwen om de levensstandaard als gepensioneerde te behouden.

Het wettelijke pensioen (eerste pijler) kunt u vrijwillig uitbreiden met het VAPW (tweede pijler) indien u geen of onvoldoende groepsverzekering heeft. De VAPW-wet dateert van 6 december 2018 en is in werking getreden op 27 maart 2019.

Hoe werkt het?

Het VAPW is een individuele pensioenverzekering van de werknemer en de financiering gebeurt door inhouding op het nettoloon. De werknemer kiest de pensioenverzekeraar, is zelf eigenaar van het contract en is begunstigde op de einddatum. Hij/zij duidt een begunstigde bij vooroverlijden aan en kan het contract mee overdragen naar een mogelijke nieuwe werkgever. Ook moet de verzekeringnemer kiezen tussen het bedrag van de premie en het type van belegging (garantie of beleggingsfondsen). Bovendien kan de werknemer extra verzekeringen toevoegen zoals een ongevallenverzekering en rente bij invaliditeit. De werkgever speelt hierin enkel een administratieve rol, nl. door de premies op het loon in te houden en door te storten aan de pensioeninstelling.

Praktisch

De werknemer kan kiezen voor de maximumbijdrage: 3% van de bezoldiging van 2 jaar terug met een minimum van 1.600 euro (idem voor parttimers), eventueel te verminderen met een bestaande groepsverzekering in het betreffende jaar. Naast de kosten bedraagt de premietaks 4,4% en de eindbelasting 10% ( exclusief de winstdeelname) bij uitkering vanaf de wettelijke pensionering (maar nooit jonger dan 60 jaar) of bij overlijden + RIZIV- en solidariteitsbijdragen (3,55% en 0-2% afhankelijkheid van de grootte van het bedrag). Belangrijke winst is er te rapen bij de belastingvermindering in de personenbelasting van 30% op de premie + gemeentebelastingen. Wie is daar niet gevoelig voor?

 

Is dit interessant?

Uw makelaar kan u zeker bijstaan met advies over dit nieuwe VAPW. De wetgever heeft alleszins ingezien dat er meer inspanningen nodig zijn om de levensstandaard na pensionering te behouden. Het VAPW is een extra mogelijkheid na het pensioensparen en het langetermijnsparen die u allebei bij voorkeur eerst benut.

Het VAWP is alleszins interessanter dan sparen op uw spaarrekening op lange termijn, want de rente ligt lager dan de inflatie. Vraag er dus zeker eens naar bij uw makelaar.


helaas gaat de vlieger niet altijd (tijdig) op

Stel, een tijd geleden boekte u een vliegticket, maar u verneemt nu dat de vlucht met vertraging zal vliegen of geannuleerd is. Wat moet u doen? Wij staken ons licht op bij Euromex.

Deze stappen kunt u al zeker ondernemen:

  • Ga naar de incheckbalie of naar de boardinggate en vraag de tekst waarin uw rechten worden uiteengezet, met name die met betrekking tot compensatie en bijstand.
  • Controleer allereerst of er een vervangingsvlucht is voor de vertraagde of geannuleerde vlucht en of u hiervoor in aanmerking komt. Is er geen vlucht beschikbaar, boek dan een andere vlucht en bewaar het ticket en betalingsbewijs.
  • Afhankelijk van het aantal uur vertraging of in geval van annulering heeft u recht op bijstand ter plaatse.
  • Weer thuis meldt u de schade aan uw reisverzekeraar (als u een verzekering afsloot) en doet u aangifte bij uw rechtsbijstandsverzekeraar via uw verzekeringsmakelaar.

Welke procedure moet u volgen om een compensatie te krijgen van de reisorganisator?

U kunt aan uw rechtsbijstandsverzekeraar vragen om een compensatie te eisen van de reisorganisator. Om geldig een klacht te kunnen indienen, moet u de bewijsstukken van uw schade bewaren. Dit zijn de vliegtickets van de vertraagde of geannuleerde vlucht en eventueel het ticket en betalingsbewijs van de vervangende vlucht.

Bewaar ook het bericht van de reisorganisator waarin staat dat uw vlucht vertraagd of geannuleerd werd. Heeft u zo geen bericht ontvangen, maak dan eventueel een foto van het bord met de vluchtinformatie.

Naast de terugbetaling van de tickets heeft u volgens Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en van de Raad van 11 februari 2004, ook recht op een compensatie per passagier. Het bedrag van de compensatie bedraagt 250 euro voor een vlucht van 1.500 km of minder, 400 euro voor vluchten van meer dan 1.500 km binnen de Europese Unie en voor andere vluchten tussen 1.500 en 3.500 km en 600 euro voor alle andere vluchten.

Deze compensatie kan worden verlaagd met 50% als er een andere vlucht werd aangeboden en afhankelijk van het aantal uren dat is verstreken na het geplande aankomstuur van de oorspronkelijke vlucht.

Naargelang van het aantal uur vertraging heeft u ook recht op maaltijden en verfrissingen ter plaatse tijdens de wachttijd, hotelaccommodatie indien noodzakelijk en vervoer tussen de luchthaven en de plaats van de accommodatie. U heeft ook recht op 2 gratis telefoongesprekken.

 

Wat als de luchtvaartmaatschappij failliet ging of in vereffening is?

In dat geval hoeft u zich geen zorgen te maken. De reisorganisatoren zijn verplicht om zich te verzekeren tegen insolventie (Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017).

 

Wat bij een staking of andere gevallen van overmacht ingeroepen door de maatschappij?

De overheid stelde eerder dat overmacht niet mag worden ingeroepen door luchtvaartmaatschappijen om hun verantwoordelijkheid te ontlopen en te weigeren een compensatie uit te keren aan de passagiers.

Er bestaan immers verschillen naargelang van de hoedanigheid van de initiatiefnemers van de staking. Betreft het personeel van een bedrijf dat actief is op de luchthaven, dan kan de luchtvaartmaatschappij zich beroepen op overmacht. Gaat de staking uit van het personeel van de luchtvaartmaatschappij zelf, dan is er geen sprake van overmacht. Staakt het personeel van de luchtvaartmaatschappij zonder aanzegging, dan is de staking geen geval van overmacht.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie beschouwt een technisch probleem op zich niet als overmacht.

Er moet dus geval per geval worden nagegaan of de overmacht waarop de luchtvaartmaatschappij zich beroept, correct is en of er compensatie betaald moet worden.

Denk eraan dat dergelijke procedures lang duren en onzeker zijn omdat sommige maatschappijen er alles aan doen om passagiers geen of geen correcte compensatie te moeten betalen.

Luchtvaartmaatschappijen stellen dikwijls een forfaitaire compensatie voor. Afhankelijk van de omstandigheden is het aangewezen om ze te aanvaarden en niet voor een lange en onzekere procedure te kiezen.


Informeer alvast voor de reisreservatie bij uw verzekeringsmakelaar hoe u zich het best indekt of verzekert met uw onafhankelijke rechtsbijstand en de juiste reisverzekering.


Zomeruurregeling

Beste Klanten,

Tijdens de zomermaanden zijn onze openingsuren lichtjes aangepast.

Gedurende de maanden juli en augustus is ons kantoor op donderdag gesloten.

Wij wensen jullie een hele fijne zomer!

Marcel Caenen en collega's

 

Openingsuren

Voormiddag Namiddag
Maandag 09.00u – 12.30u 14.00u – 17.00u
Dinsdag 09.00u – 12.30u Gesloten
Woensdag 09.00u – 12.30u 14.00u – 17.00u
Donderdag Gesloten Gesloten
Vrijdag 09.00u – 12.30u 14.00u – 16.00u
Zaterdag Gesloten


Natuurrampenverzekering

Natuurrampenverzekering

De herinnering aan de extreem verwoestende voorjaarsstormen in het begin van 1990 is bij velen nog een vage herinnering, maar de omvang van deze ramp was voor de toenmalige overheid het sein om een wettelijke verzekering tegen natuurrampen te voorzien. Meer dan 15 jaar en talloze stormen met veel ellende later, is het eindelijk zover. Na meer dan anderhalf decennium bakkeleien tussen overheid, verzekeraars en consumentenorganisaties werd op 17 september 2005 de verzekering tegen natuurrampen door het parlement goedgekeurd. Het bleef echter wachten op de definitieve uitvoeringsbesluiten. Die zijn nu gekend en sedert 1 maart 2006 treedt de wet op natuurrampenverzekering in voege.

Welke gevolgen dat heeft voor ons allemaal ?

Tot op heden was het zo dat bij een storm- en/of overstroming beroep kon gedaan worden op het rampenfonds indien de omgeving van de woonplaats als rampgebied werd erkend. En dat was niet altijd het geval. Vaak werd een lokale storm (vb. windhoos) niet als ramp erkend. Daarbij wekte de trage en bureaucratische afhandeling van de schadedossiers, waarbij soms maar een deel van de totale schade vergoed werd, heel wat ergernis bij de schadelijders. Dit behoort nu tot het verleden. Slachtoffers van een natuurramp kunnen voortaan rekenen op hun eigen brandverzekeraar die de schade snel en bovendien volledig in herbouwwaarde (gebouw) en nieuwwaarde (inboedel) zal vergoeden. Er is bovendien geen sleetaftrek indien deze < 30 % blijft. De financiering van natuurschade zal dus voortaan gespreid worden over de hele bevolking overeenkomstig het solidariteitsprincipe. Hierdoor zal er voor slachtoffers van een natuurramp geen mogelijkheid meer zijn om beroep te doen op het rampenfonds. Het rampenfonds zal slechts blijven bestaan als aanvulling op het verzekeringscontract indien de globale schade van een natuurramp > 280 miljoen euro. Voor aardbevingen bedraagt dit plafond 700 miljoen.

Wat voorziet de wet over natuurrampen ?De wet heeft bepaald dat de waarborg natuurrampen de volgende risico’s minimaal moet dekken:

• Overstroming: Het buiten de oevers treden van waterlopen, meren, vijvers of zeeën ten gevolge van atmosferische neerslag, smelten van sneeuw of ijs, dijkbreuk of een vloedgolf.

• Opstuwen van water uit openbare riolen: Veroorzaakt door het wassen van het water of atmosferische neerslag (vb. wolkbreuk).

• Aardbeving: Geregistreerd door het K.M.I. met een kracht van minimum 4 graden op de schaal van Richter of wanneer binnen een straal van 10 km gelijkaardige goederen vernietigd, of beschadigd zijn, alsmede de overstromingen, overlopen van openbare riolen, aardverschuivingen- of verzakkingen die eruit voortvloeien. Naschokken worden beschouwd als één gebeurtenis als ze optreden binnen 72 uur na de initiële aardbeving.

• Aardverschuiving of grondverzakking: Plotse beweging van een belangrijke massa bodemlaag die goederen vernielt of beschadigt.

Is er een vrijstelling ?

In tegenstelling tot de klassieke vrijstelling, die reeds jaar en dag wordt toegepast in de brandpolis, geldt er voor de waarborg natuurrampen een verhoogd eigen risico van 610 €. Omdat dit bedrag gekoppeld is aan het indexcijfer van de consumptieprijzen met als basisindex 119,64 bedraagt het eigen risico vandaag (index mei 2019) 1294,77 €. Uitzondering voor schade veroorzaakt door overlopen of opstuwing van openbare riolen. Hier geldt nog steeds de gewone vrijstelling van 263,53 € (aan huidige index).

Ben ik nu reeds verzekerd voor natuurrampen ?

In nieuwe brandpolissen, afgesloten na 1 maart 2006, zal de waarborg natuurrampen verplicht inbegrepen zijn. Voor bestaande contracten ligt het iets anders! Omdat de wet voorziet dat uiterlijk op 1 maart 2007 alle contracten moeten zijn aangepast, hebben de verzekeraars, om administratieve redenen, ervoor gekozen om de lopende polissen aan te passen op hun eerstvolgende vervaldag na 1 maart 2006. Dit heeft voor gevolg dat pas op 1 maart 2007 iedereen zal verzekerd zijn voor natuurrampen. Toch geven wij u de raad niet te wachten tot de uiterste vervaldatum van uw polis. Indien er in de tussentijd een natuurramp gebeurd zal u niet verzekerd zijn en daarenboven geen beroep meer kunnen doen op het rampenfonds. 0p uw verzoek zal de verzekeringsmaatschappij uw polis onmiddellijk aanpassen. Verzekerden die voorheen reeds de optie “aardbeving” hadden onderschreven hoeven niets te ondernemen. Deze contracten genieten automatisch en onmiddellijk de volledige waarborg natuurrampen.

TIJDPERK RAMPENFONDS VOORBIJ ? BEN IK ALS VRIJWILLIGER GOED VERZEKERD ?

Hoeveel zal de bijpremie bedragen ?

De ligging van uw woning, al of niet gelegen in een risicogebied (hogere kans op overstroming, aardbeving…) zal bepalend zijn voor de hoogte van de bijpremie. Bij de meeste verzekeraars zal de premievoet liggen tussen 0,10 %° tot 0,13 %°. Dat betekent concreet een verhoging van 10 % tot 13 % van uw huidige premie. Voor gebouwen of goederen in risicogebieden kan de premievoet oplopen tot 0,90 %° wat een verhoging van ongeveer 90 % voor gevolg heeft. Dit zal voor een klein percentage 2 a 3%) van de woningen het geval zijn. De risicogebieden zijn door de overheid afgebakend. Aan de hand van softwareprogramma’s kunnen de verzekeraars bepalen of uw woning zich in een risicogebied bevindt. Verzekerden die in een regio wonen met mogelijk verhoogd risico zullen van hun verzekeringsmaatschappij een vragenlijst ontvangen. Uiteindelijk zal op basis van deze vragenlijst de verzekeraar beslissen of er al of niet een verhoogde bijpremie moet aangerekend worden.

Conclusie: Omdat de verzekeringsmaatschappijen in hun polissen betere waarborgen aanbieden dan ze wettelijk verplicht zijn is de nieuwe maatregel een goede zaak voor alle verzekerden. En laten we ook niet vergeten dat de verzekeraars met hun jarenlange ervaring inzake afhandeling van schadedossiers, het best geplaatst zijn om toekomstige slachtoffers van een natuurramp snel en vakkundig te vergoeden. Indien u vragen heeft over de waarborg natuurrampen of eventueel uw polis onmiddellijk wenst aan te passen, neem dan snel contact op met ons kantoor. Wij zullen u met deskundigheid verdere toelichtingen verstrekken.


Gewijzigde openingsuren AXA Bank loket!

Beste klanten

Vanaf 5 maart is ons AXA Bank loket enkel in de voormiddag geopend voor al uw balie verrichtingen.

Gelieve hier rekening mee te houden.

Dank voor uw begrip.

Kantoor Caenen

 


Overlijden Vital Caenen

Op 3 februari 2019 is Vital Caenen,  broer van Marcel, Luc en Guido Caenen, nonkel van Hanne Caenen en schoonbroer van Rina Beckers plotseling overleden.

Hieronder vindt u het overlijdensbericht.

 

overlijdensbericht Vital

Openingsuren Kerstvakantie

Tijdens de Kerstvakantie zijn onze openingstijden gewijzigd!

24, 25 en 26 december zijn we gesloten.
Maandag 31 december zijn we enkel in de voormiddag geopend.

Kantoor Caenen wenst u alvast een vrolijk Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar.