De wettelijke ziektekostenverzekering betaalt vaak een groot deel van de gezondheidszorg, maar niet altijd alle belangrijke kosten. Dat kunt u opvangen met een hospitalisatieverzekering.Als u er één zoekt, gaat u best aandachtig te werk. Let goed op de dekkingsvoorwaarden die in het contract opgenomen zijn. Kijk naar uitsluitingen, franchise, dienstverlening, … Kortom, u moet een verzekering op meer criteria beoordelen dan alleen op de prijs. Uw makelaar kan u daarbij zeker helpen aan de hand van de volgende checklist.

A  mbulante kosten, pré- en postkosten:

het gaat om de terugbetaling van medische kosten, ook buiten een ziekenhuisopname. De meest gekende zijn tandzorgen of medische kosten voor (1 of 2 maanden) en na de hospitalisatie (3 tot 6 maanden).

B  aby:

pasgeboren kindjes worden zonder wachtperiode opge-nomen in de polis van (één van) de ouders zonder medische vragenlijst als u de aanvraag binnenstuurt binnen de maand na de geboorte. Dit is erg belangrijk, want als uw kind later het ouderlijke huis verlaat, heeft hij/zij daardoor recht op een individuele voortzetting van de verzekering, zonder medische onderzoeken of wachtperiode aan de goedkoopste premie en dat levenslang!

B  asic of uitgebreid:

kiest u voor een basisdekking met beperkte tussenkomst volgens de RIZIV-tussenkomst in een tweepersoonskamer (1 tot 3 keer de wettelijke tussenkomst) of hoogwaardige dekking in een eenpersoonskamer?

B  ijstand in het buitenland:

opname in het buitenland, voor de repatriëring naar België, vaak ook tussenkomst voor medische kosten in Europa of wereldwijd (= uitgebreide formules). Geplande ingrepen in het buitenland zijn uitgesloten en is er enkel tussenkomst voor onvoorziene hospitalisaties in het buitenland.

C  hronisch ziek of gehandicapt:

iedereen kan een individuele polis afsluiten mits uitsluiting van hospitalisatiekosten rechtstreeks verbonden aan de chronische ziekte of handicap.

D  erde betaler:

de kosten worden rechtstreeks betaald aan het ziekenhuis zodat u niets hoeft voor te schieten.

F   orfaitair of kostendekkend/schadevergoedend:

dit laatste vergoedt alle kosten min de vrijstelling en min de uitsluitingen. De forfaitaire formule voorziet een vast bedrag per opnamedag ( = vaak niet voldoende om alle kosten te betalen).

F   ormules:

een hospitalisatie kunt u individueel afsluiten na het invullen van een medische vragenlijst of via uw werkgever. In deze laatste collectieve formule is er geen onderscheid op basis van leeftijd of gezondheid. De werkgever betaalt meestal de premie en als u het bedrijf verlaat, kunt u de collectieve verzekering individueel verderzetten als u 2 jaar ononderbroken verzekerd was. Het enige nadeel is de vaak (veel) hogere premie (zie ook ‘wachtpolis’). Ook uw gezin kan meestal aansluiten bij de collectieve polis.

F   ranchise of vrijstelling:

het deel dat de verzekerde zelf moet bekostigen. Dit kan per opname zijn of per verzekerde maximaal 1 keer per jaar.

H  ospitalisatie:

de verzekering vergoedt de kosten van het verblijf in het ziekenhuis en een aantal andere kosten (operatie, medicatie, revalidatie, prothesen, medicijnpomp, …). De Wet Verwilghen van 20 juli 2007 bundelt de wetgeving rond de hospitalisatieverzekering. De sociale zekerheid betaalt gedeeltelijk de medische kosten en de patiënt draait op voor bijna 25% van de kosten, dit is een verdubbeling op 25 jaar (alleen in Zwitserland betaalt de patiënt nog meer).

O  pzeg:

de verzekeraar kan een individuele polis nooit opzeggen tenzij bij fraude of niet-betaling van de premie. Zo heeft u een levenslange waarborg. De verzekerde kan de polis te allen tijde opzeggen tegen de volgende vervaldag.

P  remie:

de hoogte van de premie wordt bepaald door de waarborgen, de vrijstelling, de instapleeftijd, de grootte van het gezin en de woonplaats. De premie kan verhoogd worden in de loop van het contract, al dan niet via de medische index.

U  itsluiting:

niet-verzekerde voorvallen zoals de deelname aan oorlogsfeiten of een opstand, opzettelijke daden zoals poging tot zelfmoord en esthetische chirurgie die niet het gevolg is van een ziekte of ongeval.

Wachtperiode:

de periode waarin u enkel verzekerd bent voor medische kosten n.a.v. een ongeval en niet voor ziekte (bij aanvang van de polis, meestal 3 maanden). Voor bevalling bedraagt de wachtperiode 9 maanden.

Wachtpolis:

zorgt voor continue dekking van uw hospitalisatiepolis indien de collectieve voorziening stopt (verlaten van het bedrijf, pensionering, …) Hiervoor betaalt u een minimale premie en zo vermijdt u een hoge premie bij bv. pensionering. Vraag ernaar bij uw makelaar!

Werkgever:

bij verandering van werkgever moet u zich informeren bij uw nieuwe werkgever of die dezelfde formule aanbiedt en/of er een wachtperiode is voorzien. Indien er geen collectieve polis aangeboden wordt, heeft u het recht om de polis van de vorige werkgever individueel verder te zetten. Contacteer tijdig uw makelaar! Bij pensionering kunt u de collectieve voorziening individueel verderzetten, mits het betalen van een (veel) hogere premie (zie ook ‘wachtpolis’).

Z   iekenfonds:

de verzekering van het ziekenfonds is vaak goedkoper, maar daar staat tegenover dat de ziekenfondsen minder uitgebreide versies aanbieden. Bovendien kan het ziekenfonds eenzijdig het contract aanpassen of opzeggen!

Z   ware ziekten:

uitgebreide polissen voorzien de terugbetaling van medische kosten bij een zware ziekte (kanker, Parkinson, ziekte van Crohn, …) ook zonder hospitaalopname.

 

Het loont zeker de moeite om de markt van hospitali-satiepolissen te vergelijken zodat u kunt uitvissen welke formule de meest geschikte is voor uw situatie en hoeveel die kost.

De vrije keuze van arts en/of behandeling heeft financiële gevolgen waarmee u rekening moet houden. Te veel polissen leggen op dit vlak beperkingen op, idem voor de kamerkeuze.

Vraag zeker raad aan uw makelaar als u door de ‘ziekenhuisbomen’ het bos niet meer ziet.