Moeten problemen altijd via een gerechtelijke procedure worden opgelost? Als verzekeringsmakelaar en aanbieder van uitgebreide onafhankelijke rechtsbijstands- polissen contacteren klanten ons regelmatig voor bijstand omdat ze een oproeping in verzoening of minnelijke schikking voor de vrederechter ontvangen. Meestal is dit naar aanleiding van een discussie tussen buren.

Om een gerechtelijke procedure (op basis van het Gerechtelijk Wetboek, vanaf artikel 731) te vermijden, kan iedere klant zijn tegenpartij laten oproepen in verzoening voor de vrederechter voor buren- geschillen, huurgeschillen, geschillen over mede-eigendom en in het algemeen geschillen die zich afspelen in het privéleven met een inzet lager dan € 5.000.

Doel is de zaak uit te praten om zo een oplossing te vinden waarover beide partijen het eens zijn en de vrederechter als ‘moderator’ optreedt. De vrederechter heeft een juridische basis, voldoende praktijkervaring en psychologische kennis om te proberen de partijen met elkaar te verzoenen. Voor geschillen waarvoor de vrederechter niet bevoegd is, moet u een verzoening aanvragen bij de bevoegde rechtbank (rechtbank van eerste aanleg, ondernemingsrechtbank of arbeidsrechtbank).

Voor- en nadelen van een verzoeningsprocedure

Laten we ons beperken tot een procedure voor het vredegerecht. U kan gratis en zonder formaliteiten een beroep doen op een vredegerecht om tot een minnelijke schikking te komen. Zo vermijdt u bijna zeker een lange en dure procedure.

De vrederechter leidt de besprekingen en tracht de partijen te verzoenen. Let wel: de vrederechter kan geen oplossing afdwingen, geen veroordeling uitspreken of partijen dwingen om deel te nemen aan de procedure. Neemt een partij niet vrijwillig deel, dan rest enkel nog de mogelijkheid om de tegenpartij te dagvaarden.

Procedure

De procedure kan opgestart worden door een brief te sturen – hoeft zelfs niet aangetekend – naar het vredegerecht of door dit mondeling te vragen bij de griffie van het vredegerecht. De griffier stuurt alle partijen een uitnodiging om te verschijnen voor de vrederechter. Beide partijen lichten dan hun versie van de omstandigheden toe. Hiervoor kan u een beroep doen op een advocaat, wat is aangewezen voor ingewikkelde of steeds terugkerende geschillen. De vrederechter luistert naar het relaas van beide partijen en probeert te bemiddelen, om zo tot een juridische oplossing te komen waarin beide partijen zich kunnen vinden. Blijft het geschil onopgelost, dan is dagvaarden de laatste optie. Als de partijen tot een akkoord komen, stelt het vredegerecht een proces-verbaal van verzoening op. Dit heeft de waarde van een vonnis en is niet vrijblijvend. Bij het niet nakomen van de gemaakte afspraken, moet u een gerechtsdeurwaarder inschakelen die de tegenpartij de uitvoering van het proces- verbaal afdwingt. U kan geen beroep aantekenen tegen een dergelijk proces- verbaal en een gewone gerechtelijke procedure over hetzelfde geschil is eveneens niet meer mogelijk.

Met een verzoening vermijdt u kosten en lasten van een soms duur en aanslepend proces waarvan u de uitslag niet kan voorspellen. Daarom is het nuttig om vooraf goed na te denken over welke toegevingen u uiteindelijk wil doen. De verzoening of minnelijke schikking is immers een kosteloze, snelle en simpele procedure. Deze procedure is vooral aangewezen in geschillen met een partij waar u in de toekomst noodgedwongen nog veel mee in aanraking zal komen, zoals een buur of huisbaas. Bespreek met uw makelaar uw onafhankelijke rechtsbijstandspolis. Deze polis kan heel wat van deze waarborgen voorzien als optie zodat u ook bij dergelijke procedure een beroep kan doen op een gratis raadsman.