Natuurrampenverzekering

De herinnering aan de extreem verwoestende voorjaarsstormen in het begin van 1990 is bij velen nog een vage herinnering, maar de omvang van deze ramp was voor de toenmalige overheid het sein om een wettelijke verzekering tegen natuurrampen te voorzien. Meer dan 15 jaar en talloze stormen met veel ellende later, is het eindelijk zover. Na meer dan anderhalf decennium bakkeleien tussen overheid, verzekeraars en consumentenorganisaties werd op 17 september 2005 de verzekering tegen natuurrampen door het parlement goedgekeurd. Het bleef echter wachten op de definitieve uitvoeringsbesluiten. Die zijn nu gekend en sedert 1 maart 2006 treedt de wet op natuurrampenverzekering in voege.

Welke gevolgen dat heeft voor ons allemaal ?

Tot op heden was het zo dat bij een storm- en/of overstroming beroep kon gedaan worden op het rampenfonds indien de omgeving van de woonplaats als rampgebied werd erkend. En dat was niet altijd het geval. Vaak werd een lokale storm (vb. windhoos) niet als ramp erkend. Daarbij wekte de trage en bureaucratische afhandeling van de schadedossiers, waarbij soms maar een deel van de totale schade vergoed werd, heel wat ergernis bij de schadelijders. Dit behoort nu tot het verleden. Slachtoffers van een natuurramp kunnen voortaan rekenen op hun eigen brandverzekeraar die de schade snel en bovendien volledig in herbouwwaarde (gebouw) en nieuwwaarde (inboedel) zal vergoeden. Er is bovendien geen sleetaftrek indien deze < 30 % blijft. De financiering van natuurschade zal dus voortaan gespreid worden over de hele bevolking overeenkomstig het solidariteitsprincipe. Hierdoor zal er voor slachtoffers van een natuurramp geen mogelijkheid meer zijn om beroep te doen op het rampenfonds. Het rampenfonds zal slechts blijven bestaan als aanvulling op het verzekeringscontract indien de globale schade van een natuurramp > 280 miljoen euro. Voor aardbevingen bedraagt dit plafond 700 miljoen.

Wat voorziet de wet over natuurrampen ?De wet heeft bepaald dat de waarborg natuurrampen de volgende risico’s minimaal moet dekken:

• Overstroming: Het buiten de oevers treden van waterlopen, meren, vijvers of zeeën ten gevolge van atmosferische neerslag, smelten van sneeuw of ijs, dijkbreuk of een vloedgolf.

• Opstuwen van water uit openbare riolen: Veroorzaakt door het wassen van het water of atmosferische neerslag (vb. wolkbreuk).

• Aardbeving: Geregistreerd door het K.M.I. met een kracht van minimum 4 graden op de schaal van Richter of wanneer binnen een straal van 10 km gelijkaardige goederen vernietigd, of beschadigd zijn, alsmede de overstromingen, overlopen van openbare riolen, aardverschuivingen- of verzakkingen die eruit voortvloeien. Naschokken worden beschouwd als één gebeurtenis als ze optreden binnen 72 uur na de initiële aardbeving.

• Aardverschuiving of grondverzakking: Plotse beweging van een belangrijke massa bodemlaag die goederen vernielt of beschadigt.

Is er een vrijstelling ?

In tegenstelling tot de klassieke vrijstelling, die reeds jaar en dag wordt toegepast in de brandpolis, geldt er voor de waarborg natuurrampen een verhoogd eigen risico van 610 €. Omdat dit bedrag gekoppeld is aan het indexcijfer van de consumptieprijzen met als basisindex 119,64 bedraagt het eigen risico vandaag (index mei 2019) 1294,77 €. Uitzondering voor schade veroorzaakt door overlopen of opstuwing van openbare riolen. Hier geldt nog steeds de gewone vrijstelling van 263,53 € (aan huidige index).

Ben ik nu reeds verzekerd voor natuurrampen ?

In nieuwe brandpolissen, afgesloten na 1 maart 2006, zal de waarborg natuurrampen verplicht inbegrepen zijn. Voor bestaande contracten ligt het iets anders! Omdat de wet voorziet dat uiterlijk op 1 maart 2007 alle contracten moeten zijn aangepast, hebben de verzekeraars, om administratieve redenen, ervoor gekozen om de lopende polissen aan te passen op hun eerstvolgende vervaldag na 1 maart 2006. Dit heeft voor gevolg dat pas op 1 maart 2007 iedereen zal verzekerd zijn voor natuurrampen. Toch geven wij u de raad niet te wachten tot de uiterste vervaldatum van uw polis. Indien er in de tussentijd een natuurramp gebeurd zal u niet verzekerd zijn en daarenboven geen beroep meer kunnen doen op het rampenfonds. 0p uw verzoek zal de verzekeringsmaatschappij uw polis onmiddellijk aanpassen. Verzekerden die voorheen reeds de optie “aardbeving” hadden onderschreven hoeven niets te ondernemen. Deze contracten genieten automatisch en onmiddellijk de volledige waarborg natuurrampen.

TIJDPERK RAMPENFONDS VOORBIJ ? BEN IK ALS VRIJWILLIGER GOED VERZEKERD ?

Hoeveel zal de bijpremie bedragen ?

De ligging van uw woning, al of niet gelegen in een risicogebied (hogere kans op overstroming, aardbeving…) zal bepalend zijn voor de hoogte van de bijpremie. Bij de meeste verzekeraars zal de premievoet liggen tussen 0,10 %° tot 0,13 %°. Dat betekent concreet een verhoging van 10 % tot 13 % van uw huidige premie. Voor gebouwen of goederen in risicogebieden kan de premievoet oplopen tot 0,90 %° wat een verhoging van ongeveer 90 % voor gevolg heeft. Dit zal voor een klein percentage 2 a 3%) van de woningen het geval zijn. De risicogebieden zijn door de overheid afgebakend. Aan de hand van softwareprogramma’s kunnen de verzekeraars bepalen of uw woning zich in een risicogebied bevindt. Verzekerden die in een regio wonen met mogelijk verhoogd risico zullen van hun verzekeringsmaatschappij een vragenlijst ontvangen. Uiteindelijk zal op basis van deze vragenlijst de verzekeraar beslissen of er al of niet een verhoogde bijpremie moet aangerekend worden.

Conclusie: Omdat de verzekeringsmaatschappijen in hun polissen betere waarborgen aanbieden dan ze wettelijk verplicht zijn is de nieuwe maatregel een goede zaak voor alle verzekerden. En laten we ook niet vergeten dat de verzekeraars met hun jarenlange ervaring inzake afhandeling van schadedossiers, het best geplaatst zijn om toekomstige slachtoffers van een natuurramp snel en vakkundig te vergoeden. Indien u vragen heeft over de waarborg natuurrampen of eventueel uw polis onmiddellijk wenst aan te passen, neem dan snel contact op met ons kantoor. Wij zullen u met deskundigheid verdere toelichtingen verstrekken.