Sinds 1 januari 2015 is de wet Partyka in voege, bedoeld om schuldsaldoverzekeringen toegankelijker en betaalbaarder te maken voor mensen met een verhoogd gezondheidsrisico (chronisch zieken, genezen verklaarde kankerpatiënten, diabetici, enz.). Een belangrijke maatregel want een SSV lost de kredietschuld af bij overlijden van één van de kredietnemers.

Toepassing van de wet Partyka

Voor de meeste mensen is het afsluiten van een schuldsaldo- of overlijdensverzekering gelinkt aan een hypothecair krediet een formaliteit. Men vult een vragenlijst in, het bedrag van de premie wordt bepaald aan de hand van een aantal parameters en klaar is kees. Maar in zo’n 5% van de gevallen gaat het minder vlot. Als de kandidaat-verzekerde aangeeft gezondheidsproblemen te hebben gehad, zal er een medisch onderzoek gevraagd worden.

De verzekeraar kan op basis hiervan de verzekering weigeren, bepaalde risico’s uitsluiten of een medische bijpremie vragen. Hij moet dit dan schriftelijk en gedetailleerd meedelen aan de verzekerde. Gaat de kandidaat-verzekerde niet akkoord met de medische bijpremie, dan legt de verzekeraar de aanvraag voor aan zijn herverzekeraar. Wanneer die een lagere bijpremie voorstelt, moet de verzekeraar dit advies volgen.

Gratis onderzoek door het Opvolgingsbureau*

Als de kandidaat-verzekerde geconfronteerd wordt met een weigering, uitsluiting voor bepaalde risico’s of een bijpremie die 75% hoger is dan de basispremie, kan hij een gratis onderzoek aanvragen bij het Opvolgingsbureau. Dit bureau, dat werd opgericht naar aanleiding van de wet Partyka, vraagt het volledige dossier op bij de verzekeraar. Vervolgens wordt nagegaan of de beslissing voldoende onderbouwd is en of er een ander (niet-bindend) voorstel mogelijk is.

Compensatiekas (VZW Accesso)

Als de verzekeraar het contract accepteert mits een medische bijpremie van meer dan 125% van de basispremie, voorziet de wet Partyka in een solidariteitsmechanisme. Dit wil zeggen dat de compensatiekas beperkt tussenkomt in een deel van de bijpremie dat de 125% van de basispremie overstijgt en maximaal tot 800% van de basispremie. De verzekeraar regelt dit rechtstreeks met de Compensatiekas.


Een concreet voorbeeld:
Een 40-jarige ex-kankerpatiënt (niet-roker) wenst een schuldsaldoverzekering van € 200.000 met een looptijd van 20 jaar (premies betaalbaar gedurende maximum 2/3 van de looptijd).

De verzekerde betaalt in dit voorbeeld € 980,85 i.p.v. € 2.615.63. De compensatiekas neemt € 1.634,78 ten laste.
Opmerking: Het percentage van de bijpremie is afhankelijk van de aard van de aandoening en verschilt ook per verzekeringsmaatschappij.
Vergelijken is dus heel belangrijk.


Het recht om vergeten te worden

Sinds 1 februari van dit jaar is daar nog ‘het recht om vergeten te worden’ bij gekomen. Een ernstige aandoening of chronische ziekte moet aan de verzekeraar gemeld worden. Maar verzekeraars mogen voor contracten afgesloten vanaf deze datum de acceptatie niet meer weigeren of een bijpremie aanrekeningen aan ex-kankerpatiënten wiens behandeling al 10 jaar beëindigd is.

Voor chronisch zieken geldt hetzelfde principe: indien u lijdt aan een chronische ziekte zoals vermeld in een lijst van het KB van 26.05.2019, kan de verzekeraar u niet meer weigeren en enkel een geplaffoneerde bijpremie aanrekenen**.

Alhoewel de wet Partyka nog steeds geen definitief recht creëert op een schuldsaldoverzekering, zijn de genomen maatregelen toch een stap in de goede richting.

Als u bijkomende vragen heeft over dit thema, neem dan gerust contact met ons op.


* Het Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de verzekeringssector en vertegenwoordigers van de patiënten en consumenten. Het bureau wordt voorgezeten door een magistraat.

** De lijst met de betrokken chronische ziekten en de voorwaarden waaronder de beperkingen gelden, kan om de 2 jaar worden aangepast in het licht van nieuwe wetenschappelijke gegevens.